شورای مرکزی

تعداد بازدید:۴۲۸

وظایف‌ شورای مرکزی

1-   بررسی و تصویب‌ برنامه‌ و بودجه‌ سالانه‌ مرکز و ارائه‌ آن‌ به‌ هیأت‌ امنا.
2-   بررسی و تصویب‌ برنامه‌ عملکرد سالانه‌ مرکز و ارائه‌ آن‌ به‌ هیأت‌امنایی جهاد دانشگاهی‌.
3-   تصویب‌ برنامه‌ها و فعالیت‌های کمیته‌های علمی و تخصصی در امر گردشگری.
4-   تدوین‌ و تصویب‌ آیین‌نامه‌های مورد نیاز مرکز در چهارچوب‌مقررات‌ جهاد دانشگاهی.
5-   نظارت‌ بر عملکرد اجرایی و اداری مرکز.
6-   صدور مجوز تأسیس‌ شعب‌ مرکز و تعیین‌ محدوده‌ فعالیت‌ هر شعبه‌.
7-   بررسی و تصویب‌ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرکز که‌ از سوی ‌رییس‌ مرکز پیشنهاد می شود در چارچوب‌ مقررات‌ جهاد دانشگاهی.
8-   بررسی و تصویب‌ عملیات‌ و ترازنامه‌ سالانه‌ ملی مرکز و ارائه‌ آن‌ به‌ هیأت‌ امنا.
9-   بررسی نمودار تشکیلاتی پیشنهاد شده‌ و تغییر یا اصلاح‌ مواد اساسنامه ‌مرکز و ارائه‌ آن‌ به‌ هیأت‌ امناء.

 

 

اعضای شورای مرکزی

 

- دکتر حمیدرضا طیبی (رئیس جهاددانشگاهی و رئیس شورا)
- دکتر عیسی علیزاده (معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و نائب رئیس شورا)
- رحیم یعقوب زاده (رئیس مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران)
- دکتر علی اکبر هاشمی راد (رئیس سازمان جهاددانشگاهی واحد البرز و عضو شورا)
- دکتر سیدسعید هاشمی (معاون توسعه و هماهنگی جهاددانشگاهی و عضو شورا)

 - دکتر منوچهر جهانیان (رئیس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ و عضو شورا)
- دکتر عبدالرضا عزیزی (
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی)