اساسنامه

تعداد بازدید:۴۰۷

اساسنامه مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران

(مصوبه جلسه 75 مورخ 81/10/3)
 

مقدمه
به منظور شناساندن هرچه بیشتر ارکان و مظاهر پرشکوه تمدن و فرهنگ میهن اسلامی به نسل جوان و به ویژه دانشجویان کشور که مآلاً به شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت‌های علمی- فرهنگی این نسل منجر می‌گردد، جهاددانشگاهی براساس دو دهه تجربه و دستاوردهای فرهنگی خود، اقدام به تأسیس “مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران” می‌نماید.

 

فصل اول؛ کلیات
ماده 1– تعریف: مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران تشکیلاتی است وابسته به معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی که براساس اولویت‌های فرهنگی کشور و به منظور برنامه‌ریزی و تدوین و اجرای برنامه‌های سیاحتی و زیارتی و انجام فعالیت‌های ویژه گردشگری برای دانشجویان در ابعاد فرهنگی، آموزشی و علمی تشکیل می‌گردد. “مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران” که در این اساسنامه از این پس با عنوان “مرکز” از آن نام برده می‌شود، دارای تشکیلات مرکزی در تهران و شعب مختلف در مناطق دانشگاهی سراسر کشور خواهد بود.
ماده 2– هدف: هدف از تأسیس مرکز، تمرکز در سیاستگذاری و هماهنگی تشکیلاتی در فعالیت‌های فرهنگی در امر گردشگری دانشجویان، اهتمام و اقدام به شناساندن مواریث، سنن و آثار مذهبی، تاریخی و ملی در عرصه‌های مختلف، ارائه الگوهای جدید در برنامه‌های فرهنگی و سیاحتی، تقویت روحیه جمع‌گرایی و فعالیت‌های گروهی در میان دانشجویان، آشنایی با دستاوردهای مثبت تاریخی، ملی و فرهنگی سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به منظور برقراری تبادل و تعامل صحیح و مثبت فرهنگی با آنها است.
ماده 3– وظایف:
1- انجام سیاستگذاری متمرکز و ایجاد هماهنگی تشکیلاتی در فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان در حوزه گردشگری.
2- شناخت نیازهای دانشجویان کشور و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب و مساعد برای شکوفایی شخصیت علمی و عقیدتی آنان.
3- طراحی و تدوین و اجرای برنامه‌های مناسب به منظور شناخت جامع از سرزمین‌هایی که فرهنگ و مدنیت اسلام و ایران در آن جلوه یافته است.
4- ایجاد ارتباط با مجامع و نهادهای فعال در امر گردشگری به منظور بهره‌مندی از تجربیات آنان و انجام فعالیت‌های مشترک.
5- شناساندن فرهنگ عمومی مناطق مختلف کشور به دانشجویان و بازشناسی وجوه مثبت آداب آیینی و بومی بکر و فرهنگ‌ساز نواحی گوناگون ایران.
6- ایجاد شرایط مناسب جهت ارتباط فعال قشر دانشگاهی جوان و خلاق با فرهیختگان سایر ملل و تحکیم پیوند مودت و تقویت همبستگی با مسلمانان جهان.
7- برپایی نمایشگاه‌هایی با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و جاذبه‌های گردشگری علمی و  فرهنگی ایران.
8- برگزاری همایش‌ها و سمینارهایی با حضور استادان و ایران‌شناسان برجسته داخلی و خارجی در رابطه با معرفی مراکز فرهنگی کشور، بازشناسی تاریخ و فرهنگ مناطق مختلف ایران و بررسی راهکارهای اشاعه و ترویج فرهنگ گردشگری و ایرانگردی با بهره‌گیری از جاذبه‌های فرهنگی، اجتماعی و هنری.
9-
برگزاری نشست‌هایی میان دانشجویان ایرانی و دانشجویان دیگر کشورها به منظور تبادل اطلاعات تاریخی و فرهنگی و آشنایی متقابل با جاذبه‌های گردشگری سایر کشورها.
10- ایجاد پایگاه رایانه‌ای درخصوص اطلاع‌رسانی لازم درباره موضوعات مربوط به گردشگری دانشجویان.

فصل دوم؛ ارکان و تشکیلات
ماده 4– ارکان:
1- شورای مرکزی
2- رئیس مرکز
3- شعب مرکز
ماده 5– ترکیب اعضای شورای مرکزی:
1- رئیس جهاددانشگاهی (به عنوان رئیس شورا)
2- معاون فرهنگی (به عنوان نایب رئیس شورا)
3- رئیس مرکز (به عنوان دبیر شورا)
4- چهار نفر از صاحبنظران فرهنگی و امور گردشگری به پیشنهاد معاون فرهنگی و تأیید رئیس جهاددانشگاهی.
تبصره 1: احکام اعضای شورای مرکزی از سوی رئیس جهاد دانشگاهی برای مدت سه سال صادر می‌شود. انتخاب مجدد آنان در دوره‌های بعدی بلامانع است.
تبصره 2: جلسات شورا با حضور رئیس یا نایب رئیس و حداقل  اعضا رسمیت می‌یابد.
تبصره 3: جلسات شورای مرکزی حداقل ماهی یک بار تشکیل و تصمیمات آن با رأی اکثریت نسبی حاضران در جلسه قطعیت می‌یابد.
ماده 6– وظایف شورای مرکزی:
1- بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه مرکز و ارائه آن به هیئت امنا.
2- بررسی و تصویب برنامه عملکرد سالانه مرکز و ارائه آن به هیئت امنای جهاددانشگاهی
3- تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های موردنیاز مرکز در چارچوب مقررات جهاددانشگاهی
4- تصویب برنامه‌ها و فعالیت‌های کمیته علمی- تخصصی در امر گردشگری
5- نظارت بر عملکرد اجرایی و اداری مرکز
6- صدور مجوز تأسیس شعب مرکز و تعیین محدوده فعالیت هر شعبه
7- بررسی و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرکز که از سوی رییس مرکز پیشنهاد می‌شود در چارچوب مقررات جهاددانشگاهی

8- بررسی و تصویب عملیات و ترازنامه سالانه ملی مرکز و ارائه آن به هیئت امنا
9- بررسی نمودار تشکیلاتی پیشنهاد شده و تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه مرکز و ارائه آن به هیئت امنا.
ماده 7– رئیس مرکز: رئیس مرکز به پیشنهاد معاون فرهنگی، تصویب هیئت امنا و حکم رئیس جهاددانشگاهی به مدت سه سال منصوب می‌شود. تمدید مسئولیت رئیس مرکز برای دوره‌های بعدی بلامانع است.
تبصره: تصمیم‌گیری در مورد قبول تقاضای استعفای رئیس مرکز و یا عزل مشارالیه با رئیس جهاددانشگاهی است.
ماده 8– وظایف رئیس مرکز

1- اجرای مصوبات شورای مرکزی که در چارچوب اهداف و وظایف مرکز تدوین و تصویب شده است.
2- پیشنهاد نمودار تشکیلات تفصیلی و پست‌های سازمانی مرکز براساس “تشکیلات” مصوب هیأت امنا، به شورای مرکزی جهت تصویب.
3- استخدام، انتصاب، انفصال، ارتقا و اعطای پاداش و حقوق به اعضای مرکز در چارچوب آیین‌نامه‌های جهاددانشگاهی.
4- ارائه پیشنهاد به شورای مرکزی در جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های مرکز.
5- افتتاح حساب ریالی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مطابق مقررات جهاددانشگاهی
6- مدیریت کلیه امور اجرایی و اداری مرکز
7- امضای کلیه مکاتبات اداری و اسناد مالی تعهدآور مرکز مطابق مقررات جهاددانشگاهی
8- پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه مرکز و ارائه آن به شورای مرکزی
9- تهیه گزارش عملکرد سالانه مرکز و ارائه به شورای مرکزی

10- ارائه گزارش تراز سالانه در پایان سال مالی به شورای مرکزی
11- دعوت از اعضای شورای مرکزی برای تشکیل جلسه
12- تهیه و تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرکز و ارائه آن به شورای مرکزی
ماده 9– محل فعالیت: محل اصلی فعالیت مرکز تهران است.
ماده 10– مدت فعالیت: فعالیت مرکز از تاریخ تأسیس نامحدود است.
ماده 11- شعب مرکز: مرکز می‌تواند با تصویب شورای مرکزی و مطابق آیین‌نامه‌های مربوط به تشکیل شعب در واحدهای جهاددانشگاهی اقدام کند.
تبصره: مسئولیت اداره شعب در واحدهای جهاددانشگاهی با معاون فرهنگی واحد ذیربط خواهد بود.

فصل سوم؛ امور مالی
ماده 12– منابع مالی:
1- اعتبارات تخصیص یافته از سوی جهاددانشگاهی
2- خودیاری و کمک‌های نقدی دانشجویان
3- کمک سایر سازمان‌ها و نهادها
تبصره: فعالیت‌های مرکز مشمول آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی خواهد بود.
ماده 13- انحلال مرکز: انحلال مرکز به پیشنهاد رئیس مرکز، تأیید شورای مرکزی و تصویب هیئت امنای جهاددانشگاهی و انحلال شعب به پیشنهاد رئیس مرکز، تأیید شورای مرکزی و تصویب رئیس جهاددانشگاهی می‌باشد.
ماده 14- این اساسنامه در 3 فصل و 14 ماده و 4 تبصره، در هفتاد و پنجمین جلسه هیئت امنای جهاددانشگاهی در تاریخ 1381/10/3 به تصویب رسید و از زمان ابلاغ قابل اجراست.