اخبار و برنامه های مرکز گردشگری - آرشیو

فراخوان شماره ۶ فصلنامه علمی "میراث و گردشگری"

فصلنامه علمی "میراث و گردشگری" به صاحب امتیازی جهاد دانشگاهی با هدف ترویج و انتشار یافته های علمی به منظور ارتقاء سطح آگاهی محققین و پژوهشگران از آخرین دستاوردها و مطالعات علمی –پژوهشی در تمامی موضوعات مرتبط با گردشگری مقاله می پذیرد.

ادامه مطلب